Klimatski činitelji (faktori) i elementi koji utječu na klimu Hrvatske

Klimatski faktori – utječu na klimatske elemente

  • umjereni toplinski pojas
  • utjecaj reljefa – Alpe, Dinaridi, Panonska nizina
  • odnos mora i kopna – Jadransko more

Temperatura

  • insolacija – osunčanost, mjeri se satima Sunčevog obasjavanja
  • temperaturni obrat – pojava kada je u nižim prostorima niža temperatura nego na višim prostorima
  • najniže sijećanjske temperature u Gorskoj Hrvatskoj
  • najviše srpanjske temperature u Primorskoj Hrvatskoj

Padaline

  • najviše padalina na najvišim prostorima, Gorska Hrvatska
  • najmanje padalina na otocima i istočnoj Hrvatskoj