Međuovisnost klime, tla i živoga svijeta

Tlo je rastresit površinski sloj na kopnu Zemlje. Sastoji se od minerala i humusa. 

Klima vrsta tla biljni pokrov
umjereno topla vlažna klima smeđe šumsko tlo šume umjerenog pojasa
stepska klima crnica stepa (niski travnjaci)
snježno – šumska klima pepeljuša (podzol) vazdazelena šuma četinjača

Čovjek svojim djelovanjem osiromašuje i zagađuje tlo ili smanjuje njegove površine.

Vrste tla u Hrvatskoj:

Panonska Hrvatska –  prevladavaju smeđa tla, a uz rijeke aluvijalna tla te crnica na prapornim ravnjacima

Primorska Hrvatska – prevladavaju crvenica, tla na flišu i smeđa tla na vapnencima i dolomitima

Gorska Hrvatska – prevladavaju smeđa tla na vapnencima i dolomitima te podzoli (isprano tlo)

Vrste biljnog svijeta u Hrvatskoj:

Gorska Hrvatska – bukova šuma, hrast, viši prostori jela, bor, smreka

U Slavoniji uz rijeke Savu, Dravu te u Spačvi – hrast lužnjak

Na pobrđima Panonske Hrvatske – hrast kitnjak, grab, bukva

Uz obalu – vazdazelena šuma hrasta crnike → makija

Na jugu – šume alepskog bora, dalmatinski crni bor

U unutrašnjosti Primorske Hrvatske – hrast medunac i bijeli grab