Biljke i životinje u Hrvatskoj

  • velika biološka raznolikost
  • Crvene knjige – status zaštičenosti pojedinih životinjskih i biljnih vrsta
  • endemske vrste
  • prevladavaju listopadne šume,  a osim njih:  šikare i šibljaci, travnjaci, garig
  • u šumama žive velike europske zvijeri – pokazatelj očuvanosti prostora
  • 22. svibnja – Dan zaštite prirode u Hrvatskoj
  • potreba za održivim razvojem

Jedna trećina površine Hrvatske su šume.
Gorska Hrvatska – bukova šuma, hrast, viši prostori jela, bor, smreka
U Slavoniji uz rijeke Savu, Dravu te u Spačvi – hrast lužnjak
Na pobrđima Panonske Hrvatske – hrast kitnjak, grab, bukva
Uz obalu – vazdazelena šuma hrasta crnike → makija
Na jugu – šume alepskog bora, dalmatinski crni bor
U unutrašnjosti Primorske Hrvatske – hrast medunac i bijeli grab