Klimatski čimbenici (faktori)

Na klimu utječu klimatski čimbenici (faktori):

  • udaljenost od ekvatora
  • raspodjela kopna i mora
  • nadmorska visina
  • reljef
  • vjetar
  • morske struje
  • biljni pokrov
  • čovjek